Bestyrelsen samt vedtægter

Døstrup Børnehus – NaturligVis er en privat institution og derfor har vi en aktiv bestyrelse som, er en vigtig medspiller i vores dagligdag. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i sep-okt. Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på: bestyrelsen@dostrupbornehus.dk

Bestyrelsen er den øverste ledelse af institutionen og man er altid velkommen til at sende dem en mail, både om stort og småt.

Tavshedspligt: Personale og bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten gælder fortrolige oplysninger, man i forbindelse med (bestyrelses-) arbejdet bliver bekendt med. Dette gælder også efter (bestyrelses-) arbejdets ophør.

 

Vedtægter for Døstrup Børnehus

Tilknytningsforhold

Der er lavet aftale med Accounter Institutionsservice A/S for et fremtidigt arbejde.

Bestyrelse

Bestyrelsen er en enstrenget bestyrelse, med 3 forældre der har børn i børnehuset, og dermed et flertal af forældre i bestyrelsen. Derudover vil der være en medarbejderrepræsentant og lederen af institutionen. Alle med stemmeret, samt suppleant for medarbejderrepræsentanten og forældresuppleanterne begge med stemmeret.

Tilsyn

Døstrup Børnehus NaturligVis ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Øvrige bestemmelser

Institutionen vil til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, ligesom der vil blive truffet de nødvendige foranstaltninger med hensyn til forsikringer, sundhed, arbejdsmiljø mv.

Vedtægter

Døstrup Børnehus – NaturligVis

 • 1 Forankring

Stk. 1

Den selvejende institution Døstrup Børnehus – NaturligVis drives i henhold til dagtilbudsloven §19 stk. 5.

Stk. 2

Privatinstitutionens navn er Døstrup Børnehus – NaturligVis, hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune, beliggende: Svinget 9, Døstrup 9500 Hobro

Privatinstituitionen er tilsluttet landsforeningen Accounter Institutionsservice A/S.

Stk. 3

Institutionen har en enstrenget bestyrelse med et flertal forældre.

 • 2 Formål

Stk. 1

Institutionen modtager børn i alderen 0-6 år.

Institutionen skal leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er inden for institutionsområdet.

Stk. 2

Døstrup Børnehus – NaturligVisnsætter børnenes forståelse, respekt og viden om dyr og natur i centrum. Ved at arbejdemed dyrene, og være i naturen hver dag, lærer børnene at sætte pris på naturen og det at være aktiv i og med naturen. Vi skaberde rammer, som gennem leg og læring, gør børnene glade, selvstændige, ansvarsfulde og naturelskende individer.

 • 3 Bestyrelsen

Stk. 1

Institutionen ledes af en enstrenget bestyrelse der varetager den overordede ledelse, samt en leder der varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse, desuden er det institutionens bestyrelse der fastsætter de pædagogiske principper for institutionen.

Stk. 2 (Ændret ifm. extra ordinær general forsamling feb. 2019)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Samtlige medlemmer har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 forældrerepræsentanter.

Stk. 3

Forældre repræsentanterne i bestyrelsen består af 3 medlemmer som vælges blandt forældre med børn i institutionen. Alle har stemmeret. Forældrene vælges på et forældremøde, for 2 år af gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der de ulige år vælges 2 medlemmer og der de lige år vælges 1 medlem. Genvalg kan findes sted. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. Valget afholdes 1 gang årligt i september i forbindelse med generalforsamlingen. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler bestyrelsen at fastsætte dato og indkalde til valget. Hver familie har én stemme pr. barn.

Stk. 4

Forældre kan kun være medlem af forældrebestyrelsen så længe, de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet, indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden. En enig bestyrelse kan dog beslutte, at det afgående bestyrelsesmedlem, kan blive siddende til det førstkommende forældremøde med valg til bestyrelsen. De øvrige medlemmer i bestyrelsen, leder og medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanterne.

Stk. 5

Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandet det fastansatte personale, med minimum 25timer eller derover, for en 2 årig periode. Valget finder sted i september, umiddelbart før valget af forældrerepræsentanterne. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten. Medarbejderrepræsentanten udtræder med øjeblikkelig virkning, når den pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende valgperiode. Ledelsen kan ikke være medarbejderrepræsentant.

Stk. 6

På det førstkommende møde efter valg af forældrerepræsentanter, konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand og en kassere.

Stk. 7

Der afholdes minimum 4 møder årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med mindst 7 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet af bestyrelsesformanden.

Stk. 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden som skal være skriftlig.

Stk. 9

Over mødet føres referat som underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer.

Stk. 10

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 11

Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionens formue. Vedtægtændriner, varetages på generalforsamling eller på extraordinær generalforsamling.

Stk. 12

Bestyrelsen ansætter og afskediger ledelsen. Bestyrelsen har plads i ansættelsesudvalget og har således indstillingsret ved ansættelse af leder.

Ansættelse af øvrigt personale er delegeret til den daglige ledelse i samråd med bestyrelsen. Afskedigelse af medarbejder sker i et samarbejde mellem formanden for bestyrelsen og lederen.

Stk. 13

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

 • 4 Økonomi

Stk. 1

Døstrup Børnehus – NaturligVis regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2

Døstrup Børnehus – NaturligVis regnskab varetages af Accounter Institutionsservice A/S og institutionens leder på vegne af bestyrelsen. Regnskabet revideres af Accounter Institutionsservice A/S statsautoriserede revisor.

Stk. 3

Det er muligt for institutionen at opbygge en egen kapital, som kan bruges til større investeringer og pædagogisk udvikling af institutionen, i samarbejde med bestyrelsen.

 • 5 Tavshedpligt

Stk. 1

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven, og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedpligt fortsætter, efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering. Det påhviler bestyrelsesformanden at alle medlemmer i bestyrelsen underskriver dokument om tavshedspligt.

 • 6 Tegningsret

Stk 1

Døstrup Børnehus – NaturligVis tegnes enten af bestyrelsesformanden og næstformanden i fællesskab eller af en af disse i forening med bestyrelsens kassere. Tegningsretten er kan delegeres og der kan ikke gives prokura.

 • 7 Ledelsens ansvar og kompetencer

Stk 1

Ledelsen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af privatinstitutionen.

Stk. 2

Ledelsen ansætter og afskediger øvrige medarbejdere.

Afskedigelser af øvrige medarbejdere sker i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Stk. 3

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse  afden pædagogiske læreplan incl. Børnemiljøvurdering.

Ledelse skal inddrage bestyrelsen i udarbejdesen, evaluering og opfølgning. Læreplanen skal godkendes af Mariagerfjord Kommune og revideres hvert andet år. Et eksemplar stiles til bestyrelsen til orientering.

Stk. 4

Ledelsen er ansvarlig for, i samarbejde med Maraigerfjord Kommune, at genneføre sprogstimulering jf. §4a i folkeskoleloven for de børn der måtte have behov for derfor.

 • 8 Personaleforhold

Stk.1

Ledelsen i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og derudover kan der ansættes uuddannede personer i arbejdsmiljøprøvning/jpbtræning/praktik. Vi følger lovgivningen for hvor stor en del af personalet der skal være uddannet.

Stk. 2

Aftaler om løn bliver lavet i samarbejde med personalet til lønforhandling, frem til 1. aug. 2018 vi personalet, så længe der kun er behov for 2 fastansatte pædagoger, kun modtage 25.500dkr plus pension, men ellers er alle pædagoger underlagt overenskomst på området. Fra 1. august 2018 eller når der ansættes mere personale skal alle ansættelser være under overenkomst.

Stk.3

Ved ansættelse skal der indhentes børneattest og straffeattest, og der kan indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser.

Stk. 4

Personalet har tavshedpligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

 • 9 Åbningstid

Stk. 1

Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med lederen dan daglige åbningstid. Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændringen af åbningstiden skal varsles forældrene mindst 1 måned.

 • Institutionen lukker når der sidste barn er afhentet, ved oplyst behov for senere åbningstid, kan ledelsen af institutionen beslutte først at åbne institutionen 10 min før oplyst behov for pasning.

Stk. 2

Bestyrelsen kan i samarbejde mede ledelsen fastsætte årlige lukkedage i institutionen.

 • Institutionen holder sommerlukket i uge 29og 30 hvert år, og julelukket 23. december – 1. januar begge dage incl.
 • 10 Optagelse i institutionen

Stk. 1

Ledelsen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

Ventelisten står åbe for alle børn, også børn med særlige behov.

 • 11 Opsigelse/udmeldelse

Stk.1

Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. i måneden.

Stk. 2

Opsigelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelsen kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

 • 12Forældrebetaling

Stk. 1

Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2

Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling samt regler om søskenderabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af institutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling.

Stk.3

Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetaling, men kan vælge at udliciterer dette.

 • 13 Tilsyn

Stk. 1

Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen efter de retningslinier der fremgår af godkendelseskriterierne.

 • 14 Hæftelse

Stk.1

Privatinstitutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning. Privatinstitutionen hæfter selv for de aftaler mv. den har indgået efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 • 15 Ophør

Stk. 1

Beslutning om opløsning af institutionen tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af at privatinstitutionen nedlægges skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til et lokalt projekt som pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt kan komme Døstrups borgere til gode.

Døstrup d. 11. februar 2019

2
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.