Den styrkede læreplan.

Vi har fokus på børnene, deres trivsel og dannelse

Den nye styrkede læreplane:

De nye styrkede læreplaner gennemsyre dagligdagen i Børnehuset. Vi har fokus på børnene, deres trivsel og dannelse og læreplanerne er et middel til at opnå dette.

Den nye styrkede læreplan træder i kraft fra sommeren 2020. En medarbejder fra børnehuset er i øjeblikket i gang med at tage en diplom uddannelse som fagligt fyrtårn af den pædagogiske læreplan og udvikling af pædagogiske læringsmiljøer. 

Det betyder at der i børnehuset er stort fokus på det pædagogiske læringsmiljø. Herunder barnets perspektiv, aktiviteter, børneinitieret leg, pædagogik i rutinesituationer, selvbestemmelse og medbestemmelse evaluering, forældresamarbejde og de seks læreplanstemaer. Personalet benytter her SMTTE som didaktisk model for at sikre sig at de kommer omkring alle emnerne og for at dokumentere deres arbejde. 

Vi er i gang med en proces hvor de nye styrkede læreplaner skal nedskrives, som senest vil være sommeren 2020. Frem til der er vores nedskrevne læreplaner følgende:

Skærmbillede_2017-11-05_kl._14.18.45

Krop sanser og bevægelse

Mål:

 • At barnet udforsker, afprøver og nyder det fysiske miljø
 • At barnet får kendskab til kropslige udfordringer og udvikler de grundlæggende motoriske færdigheder.
 • At barnet oplever en glæde ved at være i bevægelse
 • At barnet bruger og stimulerer alle sanser
 • At barnet lære at sætte kropslige grænser for sin egen krop
 • At barnet får viden og indsigt i kroppens funktion og dens betydning for sundhed
 • At barnet får et forhold til personlig hygiejne
 • At barnet øver sig i at bliver selvhjulpne
 • At barnet udvikler selvværd

Hvorfor:

 • Barnet indlæring styrkes gennem bevægelse
 • Barnet får mulighed for at styrke selvværd og udholdenhed
 • Barnet får mulighed for at udvikle venskaber gennem fysiske aktiviteter
 • Barnet får mulighed for at være i og bidrage til fælleskabet.
 • Barnet får kendskab til egen kropslig formåen.

Hvordan:

 • De voksne støtter og opmuntrer til fysisk udfoldelse, både fin- og grovmotorisk
 • Barnet får mulighed for at bruge naturen, legepladsen og vores ture til at styrke deres grovmotoriske udfoldelser.
 • Alle er ude mindst en gang i løbet af dagen med mindre vejret ikke tillader det
 • Give mulighed for motorisk udfoldelse inde og ude
 • Barnets sanser og grænser skal udfordres
 • Barnet får kendskab til kroppens funktioner og trivsel.
 • Barnet får kendskab til børnemassage
 • Barnet får mulighed for at udvikle finmotorikken, ved brug af forskellige materialer, der formes, klippes og males.

Kultur, æstetik og fællesskab

Mål:

 • Børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer
 • Børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter
 • Børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud
 • Børnene får mulighed for at styrke fantasien og den sansemotoriske udvikling
 • At børnene bliver præsenteret for og afprøver forskellige kulturelle udtryksformer
 • At udvikle børnenes kendskab til sig selv, hinanden og deres forskelligheder

Hvorfor:

 • For at give børnene mulighed for at finde den personlige udtryksform der passer dem bedst.
 • For at udvikle og bevidst gøre børnenes rummelighed og forståelse for forskellighed

Hvordan:

 • Give børnene mulighed for at opleve for eksempel teater- og danseforestillinger, koncerter, udstillinger og museer på forskellige udflugter med Døstrup NaturligVis
 • Præsentere dem for forskellige madkulturer
 • Præsentere børn for forskellige kunstneriske arbejdsformer
 • Gøre ipad og andre medier tilgængelige for børnene
 • Tage del i folkelige og egne traditioner som f.eks. fastelavn, høstfest, kirkebesøg etc.
 • Arrangerer hjemmebesøg sammen med forældrene hos børnene hvis der er stemning for det.
 • Være rollemodeller som selv danser, læser, spiller musik, maler etc.
 • Være nysgerrig på børnenes måder at udtrykke sig på og opleve.

Natur, udeliv og science

Mål:

 • At barnet lærer at se naturen som en verden af udfoldelsesmuligheder
 • At barnet udvikler respekt og ansvarsfølelse for naturen
 • At barnet oplever glæde ved at være i naturen
 • At barnet får viden om og erfaring med naturen og naturfænomener
 • At barnet får mulighed for at eksperimentere med naturen og dermed bliver nysgerrige og undres
 • At barnet lærer naturen at kende med alle sine sanser, og oplever naturen som et rum for leg og fordybelse
 • At barnet får kendskab til årstidernes forandring og de 4 elementer ild, vand, jord og luft

Hvorfor:

 • Naturen udfordrer børns kreativitet, fantasi og forestillingsevne
 • For at styrke barnets sanseintegration og motoriske færdigheder
 • For at barnet får mulighed for at få førstehåndsindtryk om dyr, planter, og naturmaterialer
 • For at give barnet en forståelse for naturen og værne om miljøet og naturens dyreliv

Hvordan:

 • Vi vil se naturen som et ressourcerum, et kreativt rum og et pædagogisk rum
 • Giver tid til fordybelse
 • Gå på opdagelse og undersøge tingene
 • Få sanseoplevelser
 • De voksne giver viden fra sig og er rollemodeller.
 • Bruge nærmiljøet
 • Tage på tur
 • Lære børnene at behandle træer, buske planter og dyr på en god måde.
 • Lave motoriske udfordringer i naturen
 • Mærke årtidernes skiften og forskelligt vejr.
 • Voksne som viser glæde, interesse ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen
 • Lærer hvordan man færdes i naturen, så man respektere naturen (ikke smider affald etc.)
 • Snakke og læse om natur og dyr i naturen
 • Lave eksperimenter
 • snakke og læse om naturfænomener
 • snakke om hensigtsmæssig påklædning i forhold til vind og vejr.

Alsidig personlig udvikling

Mål:

 • Godt Selvværd.
 • Kendskab til sig selv som person
 • Opmærksomhed og engagement.
 • At børnene har mod på at undersøge deres omverden.
 • At barnet foretrækker kendte mennesker, men kan håndtere at der er fremmede.
 • Barnet giver udtryk for hvad det har brug for, og hvad det har lyst til at lave.
 • Barnet har mod på udfordringer.
 • Barnet tager initiativ.
 • Barnet kan fokuserer og fastholde sin opmærksomhed i kortere eller længere tid af gangen, alt efter alder.
 • Barnet er opsøgende overfor andre børn og voksne.
 • At give børnene tillid til at de vil blive mødt med opmærksomhed.
 • At lære samspillet, og relationen til andre.

 

Hvorfor:

 • Når børn får mulighed for at koncentrere sig og fordybe sig, øger de deres evne til at bruge deres fantasi og være vedholdende i aktiviteter.
 • Når børn deltager i samspillet med andre voksne og børn, bliver de bedre til at mærke deres egne grænser.
 • Når barnet indgår i samspil med andre, får de nemmere ved at forstå egne følelser og handlinger.
 • Når barnet forstår egne følelser, kan det bedre benævne dem med ord, og kan give tydeligere udtryk for behov.
 • Når barnet udtrykker behov og øves i at afstemme sine følelser bliver det mere opmærksom på det mulige.

 

Hvordan:

 • Vi hjælper barnet til at etablerer fælleskaber, at udtrykker sig og indgår i relationer med andre, både børn og voksne.
 • Barnet er en del af gruppen og børnene finder sammen på tværs af alder, derved styrker vi børnenes selvværd.
 • Pædagogerne møder børnene med indlevelse og empati, på den måde kan børnene også lære at møde hinanden med indlevelse og empati.
 • Pædagogerne hjælper barnet med at mærke hvad det er god til.
 • Vi laver aktiviteter der udvikler og styrker det legende barns fantasi, kreativitet og sociale identitet.
 • Vi bygge hverdagen på rummelighed og empati så børnene får følelsen af at blive set og hørt.
 • Vi understøtter børns leg og kreativitet med plads til både store og små.

Social udvikling

Mål:

 • At barnet bliver anerkendt og respekteret, som det individ det er, og mærker glæden ved at være en del af fællesskabet, som giver grundlag for en positiv identitetsdannelse.
 • At barnet er nysgerrigt og udforskende
 • At barnet udviser initiativ
 • At barnet ses og respekteres som det er
 • At barnet lærer at vise respekt for andre
 • At barnet får en social forståelse og adfærd, så dets evne til at samarbejde udvikles og det får lyst til at være med i fællesskabet.
 • At barnet tilbyder tillidsfulde relationer til andre børn og voksne
 • At barnet omgås andre på en hensigtsmæssig måde
 • At barnet kan udvise hensyn og omsorg overfor andre
 • At barnet kan aflæse andre
 • At barnet kan tale pænt til andre
 • At barnet kan sætte grænser
 • At barnet føler at det hører til
 • At barnet lærer at vente på sin tur
 • At barnet udviser hjælpsomhed
 • At barnet anerkender og respekterer forskelligheder.

Hvorfor:

For at barnet kan sætte sig i en andens sted, og samtidig kunne fastholde sig i sit eget ønske, men også kunne udsætte egne behov for at kunne tilpasse sig i fællesskabet. Fordi alle børn har ret til og behov for at tro på sig selv og egne evner.

Hvordan:

 • De voksne er gode rollemodeller
 • Barnet støttes i at knytte venskaber, og søge andre børn i leg
 • Vi fortæller forældrene om barnets venskaber, så forældrene også kan støtte op.
 • De voksne skaber tryghed ved at være der
 • Børnene må gerne lege i husets forskellige rum og på hele legepladsen.
 • Børnene får tid til leg og fordybelse
 • De voksne opfordrer til hjælpsomhed i hverdagssituationer.
 • Vi laver projekter, opgaver og aktiviteter i både større og mindre grupper.
 • Vi snakker om sociale spilleregler og det at være en god ven
 • Vi bruger billedmateriale til at understøtte børnenes sociale forståelse
 • Vi bruger sproglig tilskyndelse til at børnene selv kommer med løsningsforslag
 • Vi er bevidste om at sætte ord på hverdagshandlinger.
 • Gennem vores faglighed, laver vi rum til alle børn også de der handler uhensigtsmæssigt.

Kommunikation og sprog

Mål:

 • At gøre barnet bevidst om alle sprogmuligheder, (talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog)
 • At barnet bruger sproget som udtryksform for tanker, følelser og ideer.
 • At barnet bliver bevidst om at sproget bruges til at sige til og fra i konfliktløsning.
 • At træne barnet i dialog, og i at tale, lytte, stille spørgsmål og give svar.
 • At øge barnets ordforråd samt udtale og sætningsdannelse
 • At bevidstgøre barnet om dialekter
 • At barnet via kommunikation kan skaffe sig selv og andre hjælp.

Hvorfor:

 • Barnets sprog er et redskab til at indgå i sociale relationer.
 • Barnet kan gennem sit sprog give udtryk for egne tanker og behov.
 • Barnet udvikler god begrebs- og sprogforståelse, der danner grundlag for læring i at læse og skrive.
 • Barnet kan udtrykke sig gennem forskellige kommunikationsformer.

Hvordan:

 • De voksne er gode rollemodeller, som lytter, taler med forståelse og anerkendelse, de fortæller og sætter ord på.
 • Vi har bevidsthed om at koble sprogudvikling på alle dagligdags aktiviteter.
 • De voksne sætter ord på handling
 • Vi læser og fortæller, synger og laver sanglege, laver rim og remser
 • Opfordre barnet til at fortælle om oplevelser
 • Opfordrer til at bruge sprog ved konfliktløsning
 • Træner begreber ved leg, sang, historie og spil.
 • Få børnene til at sætte ord på når de tegner
 • Synliggør tal og bogstaver i hverdagen.