PraktikstedS beskrivelse

 

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

  1. Beskrivelse af praktikstedet
  2. Uddannelsesplan for første praktikperiode
  1. Pædagogens praksis
  1. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
  1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik
  2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik
  3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

 

Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

 

Institutionens navn:

Døstrup Børnehus Naturlig-Vis

Adresse:

Svinget 9

Tlf.:

20938070

E-mailadresse:

susanne@dostrupbornehus.dk

Hjemmesideadresse:

https://dostrupbornehus.dk/

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 6.30-16.30 Fredag 6.30-15.30

Som studerende har man ingen åbne eller lukkevagter, ud over fredag hvor man lukker sammen med en anden.

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik – sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

x

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

 

Praktikstedets formål – jævnfør lovgrundlag:

 

Beskrivelse af brugergruppen:

Institutionen ligger i en landsby lidt uden for Hobro. Der er børn fra byen, men også de nært liggende byer.

Antal børn/unge/voksne:

Børnehuset er normeret til 12 vuggestue børn og 20 børnehave børn.

Der er 7 personaler.

Aldersgruppe:

0-6 år. Den studerende har som udgangspunkt fast base i vuggestuen. Men da vi er et lille hus, kan der være tidspunkter på dagen, eller dage hvor der er behov for at være i Børnehaven.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Vi har i børnehuset fokus på at skabe det optimale læringsmiljø i alle sammenhænge. Her har vi fokus på barnets perspektiv. Ydermere beskæftiger vi os med natur, udeliv og børns leg. Vi arbejder i børnehuset ud fra ICDP. Vi udarbejder i børnehuset SMITTE modeller hvor vi har fokus på alle læreplanstemaer.

 

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Børnehuset hører til huse i et to plans hus. Vuggestuen er i under etagen, hvor der er køkken med spise plads, to stuer og et tumlerum, en indgang, baggang, en garderobe og et toilet. På overetagen hvor børnehaven hører til er der to stuer, et kontor og personale toilet.

Ude er der en remise, samt andre udbygninger, her er plads til cykler, værktøj, barnevogne og andet.

Vi er tæt på skov, bæk, marker, sportsplads med multibane, og vi har nærmest en naturlegeplads i baghaven.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

1 pædagogisk leder (der også har timer med børnene)

3 pædagoger

2 medhjælpere

1 studerende

1 rengøringsassistent

Dato for sidste revidering:

03102019

 

 

 

 

B. Uddannelsesplan

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode – Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed – Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? 

 

 

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Vi har en forventning om at den studerende har læst Børnehusets hjemmeside samt velkomstfolder, hvor der grundigt står beskrevet institutionens hverdag, mål og værdisæt og institutionens pædagogik.

Gennem vejledning og daglig dialog, får den studerende mulighed for at indgå i planlægning af de daglige aktiviteter og stor mulighed for at afprøve egne tiltag.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Vi planlægger alsidige aktiviteter som tilgodeser vores børns trivsel og udvikling. Den studerende blive introduceret til de mest gængse metoder vi bruger. Den studerende vil herefter selv kunne afprøve disse (og andre) i praksis.

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Den studernde vil blive vejledt både til vejledning og i situationer i hverdagen, og i fællesskab med vejleder reflektere over egne handlinger.

Den studerende er ansvarlig for at aflevere/ tilrettelægge en dagsorden, og lave et referat af vejledningen. Derudover ser vi også, at dialogen i hverdagen, som en vejledning.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Der er i børnehusets daglige aktiviteter og rutinesituationer fokus på hygiejne, kost og kostens betydning for trivsel og velvære.

Der planlægges forløb, hvor børnene kan deltage i processen omkring madlavning.

Anbefalet litteratur i 1. praktik:

Børnehusets hjemmeside samt velkomstfolder.

 

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Vejledning med vejleder tilstræbes én gang om ugen á en times varighed, og er skrevet ind i mødeplanen. Det betragtes også som vejledning at søge råd og information af andre kollegaer, leder samt deltagelse på stuemøder og p-møder.

Den studerende er ansvarlig for at aflevere/ tilrettelægge en dagsorden, og lave et referat af vejledningen. Portfolio/logbog inddrages i vejledningstimerne hvor vi forventer at du bruger dit praktikdokument til at samle relevant materiale og refleksioner over egen praksis.

Den studerende kan med fordel sende et uddrag af din portfolio med dagsordenen, med undrende spørgsmål eller observationer og refleksioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik – 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? 

 

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Vores pædagogik tager udgangspunkt i den styrkede læreplan.

Der tilrettelægges og arbejdes med børnene i opdelte aldersgrupper. Den studerende deltager på lige fod med resten af personalet i personalemøder samt stuemøder hvor hvor blandt andet aktiviteter og pædagogiske tiltag planlægges og aftales.

Vi holder forældre samtaler på baggrund af ”samtaleark” og udfylder i den sammenhæng også ”alle med” skema for at give et overblik over det enkeltes barns udvikling og kompetencer. Vi bruger det som redskab for at redegøre for barnets udvikling, samt udarbejder evt. handleplan hvis det er nødvendigt. Den studerende har mulighed for at deltage i udarbejdelsen. Der kan introduceres til PPR samarbejde.

 

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

I Børnehuset er vi bevidste om at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn føler sig accepteret og velkommen. Personalet er bevidst om at være ” den gode rollemodel” Vi har forskellige aktiviteter hvor børnene bibringes læring i forh.t. rummelighed, forskellighed, kollektive beskeder regler for adfærd, normer m.v. Vi ser på det enkelte barns kompetencer og udviklingsmuligheder frem for begrænsninger. Ydermere har vi et stort fokus på børneinitieret leg, og vores rolle i forhold til den.  Den studerende deltager aktivet i dette og er bevidst om at indgå som rollemodel og normsætter.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Den studerende får vejledning og forventes dels at holde sig informeret samt deltage i information/ dokumentation. Vi holder 2 pædagogiske dage årligt, 2 arbejdsdage. Generalforsamling og div. Arrangementer. Den studerende får mulighed for at deltage, hvis det ligger i praktik perioden.

Den studerende forventes at informere forældre om evt. eget projekt, indhente tilladelser til foto/ film m.v.

Vi forsøger at holde en rimelig balance i den daglige kontakt til forældre, så forældre får en nærværende, indfølt kontakt til personale, som samtidig ikke tager for meget opmærksomhed fra det pædagogiske arbejde. Den studerende forventes at deltage i den daglige tilbagemelding til forældre. Vi arbejder i huset med en stor grad af åbenhed i personalegruppen, for at give mulighed for at undres, reflektere og debattere, således af vores praksis udvikles.

leg, legeteori og legekulturer

rammesætte børns leg,

Vi skaber leg- og læringsmiljøer, som ændres efter behov, således børnene bliver præsenteret for forskellige legemuligheder.

I Børnehuset vægter vi børne initieret leg højt, og er bevidste om at have øje for hvornår vi skal berige den for at den er udviklende.

De voksne indgår i leg, spil m.v. med henblik på pædagogisk arbejde med udvikling af børnenes personlige, sociale motoriske og sproglige kompetencer. Vi forventer at den studerende deltager på lige fod med det øvrige personale.

kropslig, kreativ, musisk og

æstetisk læring og udfoldelse i

pædagogisk praksis

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Vi tilrettelægger børns læring igennem kreativ og kropslig udfoldelse. Den studerende vil på lige fod med det øvrige personale, deltage i planlægning og udførelse af forskellige projekter.

 

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse

Vi skaber læringsmiljøer og struktur med fokus på omsorg, tryghed og nærvær. Den studerende vil tage aktiv del i dette arbejde

Anbefalet litteratur i 2. praktik:

Børnehusets hjemmeside. Børnehusets velkomstfolder. Den styrkede læreplan ”rammer og indhold” med et særligt fokus på det pædagogiske grundlag.

 

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Vejledning med vejleder tilstræbes én gang om ugen á en times varighed, og skrevet ind i mødeplanen. Det betragtes også som vejledning at søge råd og information af andre kollegaer, leder samt deltagelse på stuemøder og p-møder.

Den studerende er ansvarlig for at aflevere/ tilrettelægge en dagsorden, og lave et referat af vejledningen. Portfolio/logbog inddrages i vejledningstimerne hvor vi forventer at du bruger dit praktikdokument til at samle relevant materiale og refleksioner over egen praksis. Den studerende kan med fordel sende et uddrag af din portfolio med dagsordenen, med undrende spørgsmål eller observationer og refleksioner.

 

 

 

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik – 3. praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

 

 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

 

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? 

 

 

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger

forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling

og kvalitet,

I vores pædagogiske arbejde har vi fokus på hvordan læringsmiljøet kan bidrage til at inkludere alle børn, og vi skaber en kultur ud fra dette der er i konstant bevægelse da vi har fokus på det enkelte barns behov.

Den studerende er en vigtig medspiller i dette arbejde og tager aktivt del heri.

 

 

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske

børnemiljø,

Den studerende vil indgå på lige fod som det faste personale. Der forventes et fælles ansvar der bidrager til trivsel, læring og udvikling. Vi fokuserer på læring i såvel planlagte som dagligt gentagede aktiviteter (måltider, påklædning, leg, samvær m.v.) og justerer vores adfærd i forh. t. ønsket mål. Vi har et konstant fokus på læringsmiljøet så vi bibeholder et dagtilbud af høj kvalitet.

 

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Vi reflekterer dagligt over praksis, og diskutere tiltag på stuemøder og personalemøder, og justerer den hvis der er behov for det.

Den studerende vil sammen med de andre ansatte indgå i de udviklings- og forandringsprocesser der vil forekomme i det pædagogiske arbejde, på det tidspunkt den studerende er i praktik, med udgangspunkt i den studerendes erfaring, viden og kompetencer. Herunder f.eks. daglig praksis, handleplaner, evalueringer.

 

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

Vi har en forældrebestyrelse, som vi samarbejder med, de er en vigtig medspiller i vores hverdag og pædagogiske praksis. Vi har løbende dialog i personalegruppen om børn og forældres behov og ønsker i forhold til planlægning og praksis.

Vi forventer at den studerende deltager i denne dialog på lige fod med det øvrige personale.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder

og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion

over pædagogisk praksis og

I Børnehuset arbejder vi ud fra de styrkede læreplaner, og dokumentere blandt andet i form af SMITTE- modeller og skema til handling. Dette vil den studerende også blive vejledt.

 

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Der skal vejledes i og arbejdes med rolig og velovervejet adfærd i forh.t skader.

 

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

 

 

Anbefalet litteratur i 3. praktik:

 

Børnehusets hjemmeside. Børnehusets velkomstfolder. Den styrkede læreplan ”rammer og indhold”.

 

 

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

Vejledning med vejleder tilstræbes én gang om ugen á en times varighed, og skrevet ind i mødeplanen. Det betragtes også som vejledning at søge råd og information af andre kollegaer, leder samt deltagelse på stuemøder og p-møder.

Den studerende er ansvarlig for at aflevere/ tilrettelægge en dagsorden, og lave et referat af vejledningen. Portfolio/logbog inddrages i vejledningstimerne hvor vi forventer at du bruger dit praktikdokument til at samle relevant materiale og refleksioner over egen praksis.

Den studerende kan med fordel sende et uddrag af din portfolio med dagsordenen, med undrende spørgsmål eller observationer og refleksioner.

 

    

 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.