Dokumentationspolitik og strategi for arbejde med dokumentation

Mission: At skabe et hus, hvor det pædagogiske personale via dokumentation og gennem samarbejde med forældrene skaber nogle stærke processer, som bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vision: Alt dokumentation skal komme børnene til gode, da netop de er centrum af kerneydelsen.

Værdier: Samarbejde, gode relationer, engagement, fortællerlyst og æstetisk udfoldelse.

Hvad betyder dokumentation for os i Børnehuset Naturligvis?

I Børnehuset Naturligvis er dokumentation et redskab i arbejdet med at kvalificere pædagogisk praksis. Det lovmæssige formål med dokumentation er bevisførelse for arbejdet med læreplanstemaerne, således der kan evalueres, diskuteres og reflekteres over praksis, så personalet kan bruge dokumentation til det pædagogiske formål at skabe de bedst mulige forhold og udviklingsmuligheder for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. I Børnehuset Naturligvis er dokumentationen ligeledes et vigtigt redskab i arbejdet med børn, både i processen med at dokumentere, samt den mulighed der skabes for, at børnene kan gå på genbesøg i sine erindringer og erfaringer. At dokumentere med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse for øje sker som et samarbejde mellem personale, forældre og børn.

Definition på pædagogisk dokumentation i Børnehuset Naturligvis:

Pædagogisk dokumentation er en synliggørelse af pædagogiske processer baseret på praksis i visuel, mundtlig eller skriftlig form. Pædagogisk dokumentation er en ressource, der giver barnet mulighed for at gå på opdagelse i dets erindringer samt kan bidrage til omsorgspersoner og families oplevelse af barnet. Dokumentation bruges til at analysere, diskutere og reflektere over pædagogisk praksis med det formål at kvalificere og identificere potentielle læringsrum, som skaber rammerne for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. ” – Børnehuset Naturligvis

Hvem er vores målgruppe?

Som hovedregel er det børnene, som er den primære målgruppe, både som modtagere og medskabere, da de er centrum for den pædagogiske kerneopgave. Børnehuset Naturligvis ønsker at dokumentere for børnene mundtligt og visuelt i den tid, de er i institutionen vedrørende de ting, børnene laver og oplever. Sekundært er det ligeledes et ønske, at børnene skal være en målgruppe for dokumentation via Famly igennem samtale med deres forældre.

Forældrene til børn i institutionen er ligeledes en målgruppe for dokumentation. Her synliggøres den pædagogiske praksis både mundtligt, skriftligt og visuelt. Den primære platform for dokumentation henvendt til forældrene er Famly i form af skriftlig og visuel dokumentation. Ligeledes henvendes dokumentation mundtligt uformelt i dagligdagen og formelt i form af forældresamtaler og forældremøder. Sekundært henvendes den dokumentation, børnene laver i form af æstetiske produkter, til forældrene, således de kan se, hvad børnene har lavet og har dermed mulighed for at samtale med børnene omkring det. I forbindelse med dokumentationen henvendt til forældrene, er der ligeledes nogle forventninger om, hvor ofte de bruger Famly. Ligeledes ønsker Børnehuset Naturligvis også at opfordre forældrene til, hvordan man kan bruge denne dokumentation både via Famly og de æstetiske produkter sammen med deres børn.

Dokumentation henvendt til bestyrelsen sker primært mundtligt og skriftligt i det formelle faglige rum.

Dokumentation henvendes ligeledes til det pædagogiske personale i form af faglige refleksioner og arbejdet med læreplanerne.

Da Børnehuset Naturligvis er en privat institution, skal denne promoveres som en hvilken som helst anden virksomhed. Til dette bruges primært Facebook, hvor der jævnligt lægges billeder og evt. videoer op, hvor nogle af vores kerneopgaver beskrives. Det vil sige, at Facebook er en reklameplatform, der ikke er direkte henvendt til forældre, og der vil ikke være nogle forventninger til forældrene på denne platform.

Hvad vil vi formidle?

I Børnehuset Naturligvis bestræber det pædagogiske personale sig på at synliggøre processer i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Her er gennemsigtighed et nøgleord, hvor institutionen forsøger at formidle et virkelighedsbillede via procesdokumentation af barnets hverdag såvel i rutinesituationer, fri leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det bestræbes at dokumentere fagligt til forældrene for at synliggøre arbejdet med børnene i forhold til de 6 læreplanstemaer. Procesbilleder giver forældre og pædagogisk personale mulighed for at samtale med børnene og bruge dokumentationen som en ressource, som kan bidrage til barnets udvikling.

Etik og grænser

I Børnehuset Naturligvis respekterer vi forældres og børns grænser.

Det er selvfølgelig tilladt, at forældre ikke ønsker billeder af sit barn/børn på Famly og/eller Facebook. Ligeledes tages der hensyn til børnenes privatliv herunder bl.a. billeder af nøgenhed, toiletbesøg, konflikter, hvis barnet er ked af det, sur eller hvis barnet ikke ønsker at blive taget billede af.

Etikken vedr. dokumentation handler desuden om, at tiden, der bruges på dokumentation, ikke skal fratages børnene. Derfor bestræber det pædagogiske personale sig på, at den tid, der bruges på dokumentation, enten bruges sammen med børnene i en meningsskabende proces eller i tidsrum, der ikke frarøves børnene – fx i vuggestuen, når børnene sover eller i øvrig tid.

Institutionen bestræber sig på at repræsentere alle børn i gruppen i den dokumentation, der laves, men kan være undtaget, hvis dokumentationen er et øjebliksbillede af få børn eller det vil overskride et hensyn, der skal tages.

Hvordan inddrager vi børnene?

Børnehuset Naturligvis ønsker at inddrage børnene i høj grad, specielt i den dokumentation der netop henvender sig til dem.

Det gøres bl.a. i forhold til at tale med børnene om det, som optager dem, eller noget som det pædagogiske personale ser et trivsels-, udviklings-, lærings- og/eller dannelsespotentiale i, i rutinesituationer, fagligt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter og i den frie leg. Børnene bliver ligeledes inddraget i den æstetiske dokumentation, hvor der i de mere kreative aktiviteter udformes produkter af forskellig slags i sammenhæng med det fokus, der er i institutionen i den pågældende tid. Denne dokumentationsform er i høj grad henvendt til børnene, men også til forældrene, når produkterne enten udstilles i huset, eller at børnene får produkterne med hjem.

Der dokumenteres via billeder og videoer i institutionen, som der ofte lægges på Famly som en dokumentation henvendt til forældrene. Børnene inddrages ved at lade dem se billeder og videoer af sig selv og sine venner.

At børnene får lov at se og vise deres æstetiske produkter samt billeder og videoer af sig selv og sine venner i de processer af ting, de laver og oplever i institutionen, giver børnene mulighed for at gå på ”genbesøg i deres egne og andres oplevelser, erfaringer, følelser, observationer, refleksioner osv. for at tolke dem på en ny måde ”.

At inddrage børnene i dokumentationen i institutionen skaber læringsmiljøer og potentielle læringsrum for, at barnet kan trives, udvikles, lære og dannes.

Der er i vuggestuen og børnehaven forskel på børnenes aktuelle niveau for kompetencer og færdigheder, hvorfor det bestræbes at tilpasse barnets inddragelse af dokumentationen i forhold til dette.

Dokumentation i dagligdagen helt konkret

I vuggestuen og børnehaven kreeres æstetiske produkter løbende i forbindelse med det fokus, der er i institutionen i den pågældende tid. Dette vil være vekslende i intensitet, da det netop skal give mening i forhold til fokusområdet. Dog er det altid flere former for æstetisk udfoldelse i mere eller mindre grad i alle perioder. Børnene har dagligt mulighed for – på egen hånd og uden pædagog – at se og genopleve, hvad det har lavet og oplevet gennem dokumentation via billeder og æstetiske produkter i børnehøjde. De forberedelser, der ligger udenfor børnenes aktuelle niveau for kompetencer og færdigheder, vil i vuggestuen blive lavet i tidsrummet, hvor børnene sover eller i øvrig tid. I børnehaven bestræber personalet sig i højere grad på at inddrage børnene i forberedelserne til dokumentationsarbejdet i form af æstetiske produkter. Forberedelser, børnene i mindre grad kan være en del af, bliver i børnehaven lavet i øvrig tid.

Personalet samtaler dagligt med børnene om de ting, der optager såvel børnene som pædagogerne. Institutionen bestræber sig på at vise børnene billeder og videoer af de ting, de har lavet og oplevet både via printede og evt. laminerede billeder, men også ved brug af iPad’en. Desuden dokumenteres der også for det enkelte barn gennem deres personlige mapper, som følger barnet gennem institutionstiden.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, der er lavet i slutningen af sommeren 2019, er det konkluderet, hvor meget der konkret skal dokumenteres for forældrene.

På Famly bestræbes det at både vuggestuen og børnehaven lægger 2 opslag op om ugen med billeder og evt. videodokumentation, dog med undtagelse af andre vigtige informationer. Ved behov for yderligere opslag bestræbes det kun at dokumentere til de forældre, hvis børn det vedrører, fx ved aktiviteter i mindre grupper. Opslag henvendt til hele institutionen er mindre fast, da der også her i højere grad kan forekomme vigtige informationer, der ikke kan udelades. Derfor vil der ikke lægges opslag op, med mindre det er relevant. I institutionen vil personalet bruge tiden efter børnene er puttet, efter frokost eller i øvrig tid på at dokumentere på Famly. Når personalet i dagligdagen dokumenterer på Famly vil personalet gøre brug af de 6 læreplantemaer til at beskrive, hvordan der netop arbejdes med disse i dagligdagen med børnene. Personalet bestræber sig på at skrive kommende begivenheder i kalenderen herunder helligdage, arbejdsdage, pædagogiske dage, sommerfest med flere. Det vil dog ikke være alle begivenheder som fødselsdage eller andre små begivenheder, som skrives i kalenderen, da datoerne ikke altid kendes i god tid.

Dokumentation vil ligeledes foregå dagligt med forældrene i udvekslingen i afleverings- og hentesituationer eller i det mere formelle rum efter ønske fra enten personale eller forældre. Herudover er der faste rammer for forældresamtaler. Der afholdes samtale med forældre en gang årligt. Har barnet fødselsdag fra januar til og med juni, er der samtale i august. Har barnet fødselsdag fra juli til og med december, er der samtale i januar. I forbindelse med disse forældresamtaler vil personalet med samtykke fra forældrene bruge et ALLE-MED-skema som faglig visuel dokumentation for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, som følger barnet gennem institutionstiden. Forældre eller personale kan altid aftale møder udover de faste planlagte. 

Når barnet starter i vuggestue eller børnehave bliver forældrene tilbudt en opstartssamtale vedr., hvad det vil sige at gå i enten vuggestue eller børnehave og gensidige forventninger samt en 3. månedssamtale vedrørende, hvordan opstarten er gået. Hvis opstartssamtalen og den årlige forældresamtale falder sammen, afholdes kun en samtale.

Der afholdes årligt forældremøder, her er det en mere formel ramme for dokumentation henvendt til forældrene end i dagligdagen.

Der er min. 4 bestyrelsesmøder om året, hvor leder og personalerepræsentant har en dialog om tiltag og ændringer, samt dokumenterer og evaluerer på de tiltag og ændringer, der har været i institutionen.

Dokumentation henvendt til personalet foregår til dagligt i form af faglige refleksioner. Der bliver løbende lavet en SMTTE-model over en tidsperiode ca. 2-4 gange årligt, som personalet evaluerer på ved personalemøder uden for institutionstid. Dette sker bl.a. ved hjælp af den dokumentation, vi henvender til både børn og forældre i fysisk form eller på Famly. Der bliver afholdt personalemøde ca. 1 gang om måneden undtaget af december samt stuemøder ca. hver 14. dag.

Børnehuset Naturligvis bestræber sig på at lægge ca. 1 opslag op om måneden.

Forventninger og opfordring til forældre

Som en del af forældresamarbejdet forventer Børnehuset Naturligvis, at forældrene er opmærksomme på den dokumentation, der henvendes til dem. Udledt fra spørgeskemaet er det realistisk at forvente, at en ud af to forældre til et barn tjekker Famly min. 2-3 gange ugentligt for at holde sig opdateret på barnets hverdag og informationer.

Forældrene opfordres i høj grad til at bruge den dokumentation, som henvendes til dem gennem Famly samt den dokumentation, der eventuelt måtte være i institutionen. Ønsket er, at forældrene italesætter, snakker med og stiller spørgsmål til sine børn. Da børn på baggrund af sprog og erindring kan have svært ved at udtrykke sig i forhold til det oplevede i løbet af en dag, er det vigtigt, at man som forældre netop bruger den dokumentation, som henvendes til dem, således børnene får mulighed for at gå på opdagelse i sine erindringer. Det er vigtigt, at såvel personale og forældre dokumenterer for barnet uanset alder og sproglige kompetencer, da barnet forstår meget, samt det at italesætte noget oplevet, som barnet kan sætte en erfaring på, stimulerer samt er med til at påvirke dets sproglige færdigheder. Børn lærer gennem gentagelser. Disse gentagelser er med til at give børnene et større handlingsrepertoire, som de kan trække på i andre situationer.

 

Kort opsummering

  1. Fælles definition på begrebet dokumentation

 

Pædagogisk dokumentation er en synliggørelse af pædagogiske processer baseret på praksis i visuel, mundtlig eller skriftlig form. Pædagogisk dokumentation er en ressource, der giver barnet mulighed for at gå på opdagelse i dets erindringer samt kan bidrage til omsorgspersoner og families oplevelse af barnet. Dokumentation bruges ligeledes til at analysere, diskutere og reflektere over pædagogisk praksis med det formål at kvalificere og identificere potentielle læringsrum, som skaber rammerne for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

  1. Målgruppe

 

Som hovedregel er det børnene, som er den primære målgruppe, både som modtagere og medskabere, da de er centrum af den pædagogiske kerneopgave.

 

Herudover er forældre, bestyrelse og personale også en målgruppe for dokumentation. Desuden bruges Facebook som reklameplatform for institutionen.

 

  1. Hvad ønsker vi at formidle?

 

At synliggøre processer i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Institutionen forsøger at formidle et virkelighedsbillede via procesdokumentation af barnets hverdag såvel i rutinesituationer, fri leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Ligeledes er ønsket at dokumentere fagligt til forældrene ud fra de 6 læreplanstemaer.

 

  1. Etik og grænser

 

At respektere både børn og forældre, bl.a. hvis man ikke ønsker billeder af barnet på institutionens platforme. Herudover at vise hensyn til barnets privatliv, bl.a. billeder af nøgenhed, toiletbesøg, konflikter, hvis barnets er ked af det eller sur eller hvis barnet ikke ønsker at blive taget billede af.

   Vi bestræber os på at repræsentere alle børn i gruppen i den dokumentation, vi laver, men kan være undtaget.

 

  1. Inddragelse af børn

 

Børnene inddrages mundtligt og visuelt og i selve udførelsen af dokumentationsarbejdet.

 

Der vil i vuggestuen og børnehaven være forskel på børnenes aktuelle niveau for kompetencer og færdigheder, hvorfor personalet bestræber sig på at tilpasse barnets inddragelse af dokumentationen i forhold til dette.

 

  1. Hvordan gør vi konkret?

 

Dagligt tale om og evt. vise billeder, videoer og produkter, de laver/har lavet eller oplevet via pædagog, andre børn eller på egen hånd. Jævnligt fremstilling af æstetiske produkter.

 

Vuggestuen og børnehaven laver 2 opslag om ugen på Famly, dog med undtagelse af vigtige informationer. Ved behov for yderligere opslag, bestræbes det kun at dokumentere til de forældre, hvis børn det vedrører, fx ved aktiviteter i mindre grupper.  Fælles informationer til hele institutionen er ikke en nødvendighed. Opslagene vil ofte indeholde billeder og evt. videodokumentation. Der er faste rammer for forældresamtaler og andet.

 

Det pædagogiske personale vil dagligt have faglige refleksioner over det pædagogiske arbejde med børnene. Herudover bliver der i løbet af året udformet 2-4 SMTTE-modeller, som evalueres til personalemøder.

 

Det bestræbes at lave 1 opslag på Facebook om måneden.

 

 

  1. Forventninger og opfordring til forældre

 

Der forventes, at en ud af to forældre til et barn tjekker Famly min 2-3 gange ugentligt. Ligeledes opfordres forældrene til at bruge den dokumentation, vi henvender til dem sammen med deres børn i henhold til dokumentationens betydning for det enkelte barn.

 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.